קורסים והשתלמויות

מידע נוסף על קורסים והשתלמויות עתידיות של עמותת מטפלי אייפק ניתן להתעדכן במידעון של העמותה.

הצטרפות לעמותה

רוצים להישאר מעודכנים בכל הדברים החדשים שקורים בעמותת מטפלי אייפק? הישארו בקשר

תקנון העמותה

חלק א':
א. מהות העמותה
הקמת מסגרת מקצועית למטפלי הI.P.E.C   ושיטות דומות בישראל. (להלן: חברי העמותה).  המסגרת המקצועית תכיל גופי משנה שייבחרו על ידי ציבור המטפלים בבחירות דמוקרטיות ותפקידם יהיה לטפל באופן שוטף באינטרס הציבורי והבין אישי של כלל המטפלים.

ב. מטרות העמותה
העמותה הוא גוף מקצועי, א-פוליטי, שאינו למטרת רווח כספי, אשר ישאף לשמש כארגון גג לחברי העמותה.

מטרת העמותה היא לשפר ולבסס את מעמדם הציבורי והמקצועי של חברי העמותה ולייצגם מול הגופים הציבוריים העוסקים ברפואה משלימה, הממסד הרפואי וכד', ולהביא לכלל תודעת הציבור את השיטה/שיטות.
העמותה תקבע את הסטנדרטים אשר מטפל המיוצג ע"י העמותה נדרש לעמוד בהם.
העמותה תייצג את חבריה מול הגופים, הציבוריים הרלוונטיים באמצעות נציגיו הנבחרים.

ג. חברות באיגוד
כחבר בעמותה יתקבל כל מטפל שסיים שלב הכשרה בסיסית בקורס מתחילים וסיים הכשרה מעשית (אסיסטנציה, תרגולים) מאושרים ע"י הגוף שהכשיר אותם על פי תקנון זה.

כל חבר עמותה יקבל כרטיס חבר ותעודה המעידים על חברותו בעמותה. על החבר לחדש את תוקף כרטיס החבר מיידי שנה וזאת לאחר תשלום מיסי חבר לעמותה שיקבעו ע"י העמותה מעת לעת.
הגדרות:
א. חבר סטודנט- מי שסיים את הכשרתו הבסיסית, הצטרף לעמותה שילם את דמי החבר ויש לו זכות להשתתף בפעילויות העמותה מלבד לבחור ולהיבחר.
ב. חבר- מטפל I.P.E.C שנמצא בשלבי הכשרתו כמוגדר בסעיף ג1., החל מסיום הקורס מתקדמים ועד קורס בכירים. לחבר זכות הצבעה לועדות ולבחירת מועמדים.
ג. חבר פעיל– מטפל I.P.E.C שסיים קורס בכירים בהצלחה והוסמך על  ידי ד"ר אורי קניג או עדי שאנן או כל מורה שיוסמך בעתיד ללמד ויאושרו בהתאם לתקנון זה.
ד. שונות:
1. "חבר כבוד" –  מטפל I.P.E.C פעיל שיצא לגמלאות או חבר אחר
שהמזכירות המליצה לקבלו והעמותה אישרה.
2. "חבר ועדה" –  חבר עמותה שנבחר לועדה בבחירות מסודרות עפ"י
תקנון העמותה.
3. "מסי חבר" –  תשלום שנתי קבוע וידוע מראש שחבר נדרש לשלם
ע"מ לאפשר את הפעילות השוטפת של העמותה והוצאותיה, כגון:
שירותי משרד, הוצאות טלפון, דואר, שכ"ד, שכ"ט עו"ד, שכ"ט רו"ח וכיוצ"ב. התשלום יעודכן מעת לעת ע"י הגזבר וועד העמותה (מזכירות) ויאושר ע"י המליאה.
4. פעילויות אחרות ימומנו בנפרד מיתרת הכספים של מסי החבר ו/או מגביה מיוחדת מחברי האיגוד המבקשים להשתתף בימי עיון, הרצאות, רכישת ערכות טיפול, סמלי העמותה, חלוקי עבודה וכו'.
ה. "וועדה" – גוף בעמותה המורכב מחברים פעילים שנבחרו מכלל ציבור החברים הזכאי להיבחר ועוסק בפעילות מקצועית מוגדרת מטעם הארגון.
ו. "מייסדי העמותה" – הינם אלה הרשומים כחברים מיום רישום העמותה
כעמותה בפנקס רשם העמותות.
ז. "יו"ר ועד העמותה וסמכויותיו" –
1. יו"ר העמותה ידאג לאינטרסים של העמותה מול גופים ציבוריים
ולאינטרסים הפנימיים של העמותה וחבריה,
2. יתאם את מהלכיו עם וועד העמותה,
3. יהווה אחד משני מורשי החתימה מטעם העמותה.
4. יגבש את הנושאים שיעלו בישיבות ועד העמותה וינהל את הישיבות.
5. ירכז דיווחים שוטפים מהועדות השונות ומגזבר העמותה.
6. ידאג לקבל דו"ח כספי מגזבר העמותה מעת לעת ואת  הדו"ח השנתי.
7. ינהל את האסיפה הכללית של העמותה, בהתאם לתקנון זה.
8. יעמוד בקשר עם רשם העמותות והיועץ המשפטי של העמותה,
בנושאים רלוונטים, בתאום עם  ועדת האתיקה וועד העמותה.
9. יפעל לא משוא פנים, בהגינות ויפעל כמיטב יכולתו לקידום האינטרסים
של המטפלים חברי  העמותה.
10. בסמכות היו"ר לזמן ישיבה שלא מן המניין של ועד העמותה עפ"י
שיקול דעתו במקרים חריגים.
11. ליושב ראש תינתן זכות הפוסק האחרון בסוגיות שעלו לדיון.
12. כל פעילות של הוועדות תקבל אישור ע"י היושב ראש  לפני פרסומן.
13. היו"ר רשאי להאציל מסמכויותיו, באופן זמני בלבד ולתקופה מוגבלת, בעת הצורך, לאחד או יותר מחברי ועד העמותה/מזכירות, לשם ביצוע משימות מוגדרות ולאחר שהודיע על כך לחברי העמותה. באחריות היו"ר לבדוק  ולוודא ביצוע המשימות/פעילויות בהצלחה, עד סיומן.

הצטרפות לעמותה
א. מטפל החפץ להצטרף כחבר בעמותה, יגיש בקשתו לוועד העמותה. במידה
ותאושר בקשתו עפ"י תנאי התקנון, יהיה חייב לחתום על נוסח התקנון המהווה התחייבות לעמידתו בתנאי התקנון.
ב. במקרה ובקשת המטפל להצטרף כחבר באיגוד-לא תאושר, יהיה רשאי לערער על החלטת המזכירות בפני האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה, שם יציג את עירעורו והמזכירות את עמדתה והסיבות להחלטתה. האסיפה תקבע בהצבעה חשאית, בהצבעה תתקבל ההחלטה. דחתה האסיפה הכללית את בקשתו, לא יוכל המבקש להיות חבר עמותה ולא תהיה לו זכות ערעור נוספת במהלך תקופה של שנה מיום הערעור. בתום שנה מיום הערעור, יוכל המבקש להגיש בקשת הצטרפות חדשה בהתאם לנוהל האמור.

חובות וזכויות של חבר
א. חבר העמותה זכאי להשתתף, להצביע ולבחור בכל אסיפה כללית וקולו יספר כקול אחד בכל הצבעה.
ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה.
ג. וועד העמותה יקבע את גובה מיסי החבר. הדבר יעלה לאישור האסיפה הכללית. חברי העמותה חייבים לשאת בתשלום זה, כפי שיקבע מעת לעת.
ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר בעד התקופה שעד ערב פקיעת חברותו.

פקיעת חברות
א. החברות באיגוד פוקעת במקרים דהלן:
1. במקרה מות.
2. פרישת חבר מהעמותה. חבר המבקש לפרוש מהעמותה יודיע על כך  במכתב רשום לוועד. מועד הפרישה יחשב 30 יום מקבלת מכתב הפניה בוועד.
3. הוצאתו מהעמותה כמפורט בסעיף 6.ב. להלן:

ב. האסיפה הכללית  רשאית,לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
1. חבר שלא שילם את חובותיו לעמותה וזאת לאחר קבלת תזכורת במכתב רשום (עד שלושה חודשים לאחר מועד חידוש חברותו). פקיעת חברות בגין אי תשלומי חובות תכנס לתוקפה שלושה חודשים לאחר מועד שליחת התזכורת ולא יותר משישה חודשים ממועד בו היה עליו לחדש את החברות.
2. החבר לא קיים הוראה/הוראות התקנון ו/או האסיפה הכללית או חלקן.
3. חבר הפועל בניגוד למטרות העמותה.
4. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.
5. כמצויין בסעיף 5ד.

מוסדות העמותה:
1. כללי
א. מוסדות העמותה יהוו את גופי התפעול של העמותה ויבחרו מקרב חברי העמותה
בבחירות דמוקרטיות, באסיפה הכללית של חברי העמותה עפ"י הקריטריונים שיפורטו בהמשך.
ב. בחירת גופי העמותה לראשונה, תתבצע בכנס ראשוני של כלל  חברי העמותה. בכנס זה
יוצגו בפני החברים בעמותה, תקנון העמותה ונושאים עיקריים בהם יטפלו מוסדות העמותה. עד לבחירתם של גופי העמותה ימלאו המייסדים תפקידי מזכירות כללית של העמותה, יכינו
הנדרש לקיום בחירות מסודרות בקרב חברי העמותה שירשמו, ימנו רואה חשבון או יועץ מס, ויביאו את כל האמור להצבעה במליאה הראשונה והחגיגית של "עמותת מטפלי I.P.E.C בישראל".
ג. הוועדות והגופים הנבחרים יכהנו לתקופה של שלוש שנים (להלן: תקופת כהונה) אחת. אלא אם כן יוחלט אחרת ע"י האסיפה הכללית של העמותה.
ד. על חבר ועדה או ועד העמותה לנקוט בכל האחריות, כללי האתיקה, התקנון ואמות המידה
הראויות ע"מ לייצג בכבוד את העמותה וחבריה.
ה. חבר וועדה או ועד העמותה יודיע מראש על העדרות מישיבות.

בחירות למוסדות האיגוד:
א. הבחירות למוסדות האיגוד ייעשו מקרב המועמדים אשר יעמדו בקריטריונים עפ"י
תקנון זה, מקרב חברי העמותה.
ב. הבחירות הן אישיות,פתוחות ודמוקרטיות.
ג. מועמדות לתפקידים בעמותה ניתן להגיש לועד העמותה הזמני של האיגוד עבור
הבחירה הראשונה, ולועד העמותה הקבוע עבור הבחירות שיבואו בהמשך.
ד. כל "חבר פעיל" יכול להגיש את מועמדותו לכל תפקיד באיגוד, או להציע את מועמדותו
של "חבר פעיל" אחר באיגוד. אופן הצגת המועמדות ייעשה באמצעות הגשת טופס מועמדות, אשר יישלח למועמד ע"י ועד העמותה, אלא אם כן הבחירה תתבצע באופן אחר ותאושר באסיפה הכללית. היות והפעילות נעשית בהתנדבות, אין מחויבות של מועמד שהוצע לתפקיד כלשהוא לקבלו.
ה. לתפקיד יו"ר/גזבר העמותה יכול להיבחר "חבר פעיל" (כהגדרתו בתקנון זה) באסיפה
הכללית ברוב קולות ובהצבעה רגילה או  חשאית. לפי החלטת רוב באסיפה או במקרים מיוחדים יבחר ע"י ועד העמותה ויקבל אישור ותוקף מחברי העמותה.
ו. במידה וחבר ועדה/ועד/יו"ר/גזבר מבקש להשתחרר מחברותו בועדה או מתפקידו, עליו
להודיע על כך באופן מסודר לחברי הועד בישיבת הועד הקרובה למועד החלטתו. ועד העמותה יפרסם הודעה על סיום תפקידו. במידה וחבר ועד/ ועדה/ יו"ר/ גזבר יידרש על ידי הועד או האסיפה הכללית לסיים את תפקידו, יודיע על כך ועד העמותה בלבד. בכל מקרה יבחר מועמד אחר לתפקיד, בהתאם לתקנון זה.
ז. היה וחבר בעמותה יבקש להלין על חבר ועדה כלשהוא, עליו לפנות בכתב לועדת
האתיקה, בו יפרט את טענותיו. הועדה תדון ותבדוק את תלונתו. מצאה ועדת האתיקה בסיס/יסוד לתלונה, יזומנו הצדדים לברור הנושא/התלונה. היה והועדה מצאה שאין מקום לברור נוסף והתלונה אנה מוצדקת לדעתה, המתלונן יוכל לפנות לאסיפה הכללית, בהודעה מראש על בקשתו להעלות הנושא באסיפה הכללית. באם נשוא
התלונה הנו חבר בועדת האתיקה, יתקיים הדיון בנושא/תלונה בועד העמותה.
ח. מועמד יכול להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.

האסיפה הכללית
האסיפה הכללית הנה הגוף הבוחר את מוסדות האיגוד. רשאים להשתתף בה כל חברי
העמותה האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנה, והיא זו שתיבחר את חברי ועד העמותה.
א. זמן ומקום – ועד העמותה יקבע את מקום האסיפה , תאריך, שעה וסדר היום.
באחריותו של ועד העמותה להודיע לכל חברי העמותה לא יאוחר מ 30 יום לפני המועד שנקבע לאסיפה. בדואר ובאתר IPEC .
ב. סדר היום של האסיפה הכללית –
– דיווחים על פעולות הועדות השונות.

– דו"ח כספי של השנה החולפת מגזבר העמותה.
– הצעת תקציב לשנה הקרובה ( גזבר העמותה) והצבעה לאישור.
– בחירות לועדות עפ"י הוראות התקנון.
– שונות
ג. מניין:
1. בנוכחות של מעל 25% מכלל חברי האיגוד נוכחים באסיפה, יתקבלו החלטות
בהתאם לתקנון זה.
2. במידה ונוכחו באסיפה פחות מ 25% מכלל חברי האיגוד, ההחלטות תועברנה
לאסיפה כללית נוספת שתתקיים תוך 60 יום ממועד האסיפה הראשונה, בה יתקבלו החלטות בכל אחוז השתתפות מחברי האיגוד.
ד. יו"ר ומזכיר האסיפה הכללית יהיו יו"ר העמותה או נציג ועד העמותה, אשר באחריותו
לדאוג לכתיבת פרוטוקול האסיפה.
ה. החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים, זולת אם החוק
או תקנון זה מורים על רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, תתבצע הצבעה נוספת חשאית, היו הקולות שוב שקולים – משמע, ההצעה לא התקבלה.
ו. הקמת סניפים – רק האסיפה הכללית רשאית להחליט על הקמת סניפים נוספים.
אישור בדבר הקמת סניפים נוספים באסיפה יהיה בכפוף להצגת תקציב מפורט אשר אף הוא חייב  באישור האסיפה הכללית.
ז. פירוק העמותה – האסיפה הכללית הינה הגוף היחיד שיכול להחליט על פירוק
העמותה, בכפוף לכל דין.

ועד העמותה
א. ועד העמותה ותפקידיו:
ועד העמותה ירכז את פעילות העמותה ומוסדותיה.
ועד העמותה יכלול את יו"ר
העמותה, גזבר העמותה, יו"ר  מכל ועדות העמותה – לא פחות משבעה חברים.
ועד העמותה ימנה מתוך חבריה, גזבר, שמתפקידו יהיה לרכז את כל הנושא הכספי של הארגון בפיקוח רואה חשבון. הגזבר יהיה אחראי גם על נושא גביית דמי חבר, תשלומים שונים וכל עניין כספי אחר. עקב רגישותו של הנושא, ישא הגזבר בתפקיד זה בלבד, ולא יוטלו עליו משימות נוספות.
ועד העמותה יזום פעילויות בעמותה או תבצע משימות שיוטלו עליה מטעםהאסיפה הכללית.
ועד העמותה יטפל או יעביר לטיפול הוועדות השונות, נושאים ובעיות של חברי האיגוד.
ב. תקופת הכהונה:
1. ועד העמותה יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר
ועד עמותה חדש.
2. חבר ועד העמותה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בישיבת ועד
העמותה. התפטרותו תיכנס לתוקף תוך 30 יום  מיום הדיון בועד העמותה.
3. היה וחבר ועד אינו מתפקד באופן משביע רצון/ ראוי/ כנדרש, תוגש פניה בצרוף
חתימה של  2/3  לפחות מחברי הוועד, ובישיבה יוכרע אם החבר יכול להמשיך בתפקידו או שיסיים את תפקידו.
ג. מינוי זמני לחברות בועד העמותה:
היה ונתפנה מקומו של חבר/ה בועד העמותה או שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים
הנותרים למנות אחד מחברי הוועדות הפעילות כחבר ועד עמותה זמני. היה ולא נמצא חבר למינוי לועד, יבחר חבר ועד זמני מתוך כלל חברי העמותה.
ד. ישיבות ועד העמותה:
ועד העמותה יקבע מעת לעת את ישיבותיה וסדר היום אשר ידון בהן.
ה. החלטות:
החלטות ועד העמותה יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, תינתן
ליושב ראש זכות החלטה. היה ועל ועד העמותה לקבל החלטה דחופה, יש באפשרותו לקבל החלטה שכזו בהצבעה בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני, היה ויתקבל רוב – ההחלטה מחייבת. היה וחבר וועדה ישנה דעתו, יכול ועד העמותה להעלות את הנושא לדיון והצבעה חוזרת.
ו. סיכום ישיבות:
ועד העמותה ירשום פרוטוקול ויסכם את נושאי הדיון וההחלטות מישיבותיו.
ז. זכות הייצוג:
ועד העמותה רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם הארגון על
מסמכים, רק לאחר שעברו את אישור ועד העמותה אשר יחייבו את העמותה.

ועדה מקצועית/פדגוגית
א. יו"ר הועדה יהיה חבר עמותה.
ב. חברי הועדה יבחרו כפי שנבחרים חברי ועדת האתיקה.
ג. הפסקת החברות עפ"י האמור לגבי חברי ועדת האתיקה.
ד. בוועדה יהיו לפחות חמישה חברים כולל היו"ר.
ה.תפקידי הועדה:
1. הועדה הינה ועדה מייעצת והמלצותיה יקבלו תוקף מחייב אך ורק לאחר אישור
ועד העמותה בישיבה רשמית.
2. הועדה תדאג לקידום רמתם המקצועית של חברי העמותה.
3. הועדה תגבש ותרכז את ימי העיון והסימפוזיונים.
4. הועדה תגבש ותרכז רעיונות נוספים לפעילויות ותכנים לימי פעילויות מרוכזים וכן
ריכוז רכישות שונות עבור חברי  העמותה.

ועדה לענייני אתיקה וביקורת
א. הוועדה תגדיר את כללי האתיקה בין מוסדות העמותה ואת כללי האתיקה בין העמותה
למטפלים / חברי העמותה.
ב. הוועדה תטפל בשאלות אתיות הנוגעות לעניינים מקצועיים, יחסי מטפל – מטופל, ויחסי
הגומלין בין כל חברי העמותה ותכריע בשאלות אלה ככל שתתבקש לעשות כן ובפניות אחרות בתחום סמכותה.
ג. בוועדה יהיו חמישה חברים פעילים שיבחרו מתוך הפעילים בעמותה בהתאם לתקנון זה:
1. הועדה, בסמכותה להמליץ בפני ועד העמותה להפסיק את חברותו בעמותה של חבר
שיפר את תקנון העמותה ו/או יפגע באינטרסים של שאר חברי העמותה, הכול בהתאם לתקנון העמותה.
2. בסמכות הועדה לבטל את חברותו של חבר בעמותה אשר לא שילם דמי חברות וזאת
לאחר ברור הנושא עם החבר, בהתאם לסעיף 6ב1 . חלק א'.
3. הרחקת חבר משורות האיגוד דורשת אישור ועד העמותה וחתימת היו"ר.
4. החלטות יתקבלו ברוב רגיל.

מימון פעילות העמותה
פעילות העמותה תמומן מכספי העמותה. " דמי חבר " יגבו מהחברים בעמותה לשנה מראש,  אלא אם כן יוחלט אחרת מעת לעת ובאופן מסודר ורשמי ע"י מוסדות העמותה.

ועד העמותה בתאום עם הגזבר ורואה חשבון העמותה יקבעו את גובה דמי החבר השנתיים, מידי שנה.
היות והארגון יירשם כ"מלכ"ר", לא ישלם האיגוד מסים, וההכנסות יוקדשו כולן לכיסוי הפעילות של ההעמותה.
א. התחייבות מוסדות העמותה יהיו אך ורק בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם לתקנון
זה.
ב. חל איסור מוחלט על מוסדות העמותה להתחייב על תשלום כל סכום שחורג ממסגרת
התקציב המאושרת.
ג. במקרה מיוחד שבו צפויה חריגה כל שהיא מהתקציב המאושר, יש לקבל את אישור
ועדת העמותה וחתימת הגזבר והיו"ר.
ד. במקרה זה, על ועד העמותה, לקבוע את אופן/דרך כיסוי הגרעון הצפוי מראש.
ה. לא תאושר חריגה כל עוד לא נמצא אופן ומקור כספי לכיסוי הגרעון.
– פעילות אחרת שיארגן ועד העמותה או אחת הוועדות, כגון השתלמויות, קורסים, ימי עיון,  הרצאות וכו', תמומן בנפרד. חישוב האומדן התקציבי ירוכז ע"י ועד העמותה ובאחריות גזבר העמותה. ותאושר מראש ע"י ועד העמותה.

– חברות מסחריות שיהיו מעונייניות לתת חסות למפגשי העמותה, יוכלו לפרסם את מוצריהן בתמורה למימון מפגש הפורום הכללי של החברים, בפרק זמן שיוקצה להן במיוחד. אין העמותה חייבת לקבל כל הצעה שהיא, אלא תישאף להביא בפני החברים חברות שיש לכלל הציבור עניין בהן.
– חבר ועד/ועדות העמותה רשאים לקבל החזרים מקופת העמותה עבור הוצאות בגין נסיעות, טלפונים וכיבוד קל, ככל שיתאפשר הדבר ממצב קופת העמותה ובאישור הגזבר/יו"ר. ההחזר יתבצע כנגד קבלות או חשבוניות או אסמכתא להוצאה.

הקמת סניפים וארגונים
הארגון רשאי, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול
ענייניהם.

נכסים לאחר פרוק
פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד
ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריו.

שונות
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה של העמותה וחלוקת רווחים או טובת
הנאה בכל צורה שהיא, ביו חבריו, אסורה.

תקנון העמותה
נגישות