קורסים והשתלמויות

מידע נוסף על קורסים והשתלמויות עתידיות של עמותת מטפלי אייפק ניתן להתעדכן במידעון של העמותה.

הצטרפות לעמותה

רוצים להישאר מעודכנים בכל הדברים החדשים שקורים בעמותת מטפלי אייפק? הישארו בקשר

הקוד האתי

הקוד האתי של חברי עמותת מטפלי אייפק בישראל

א.    הקוד האתי מבטא את עמדת עמותת מטפלי אייפק בישראל לגבי מערכת  הערכים, הנורמות וכללי התנהגות אתיים שבין מטפל אייפק ומטופל.

ב.    המסמך יחייב את המטפל – חבר העמותה, לאחר חתימתו עליו.

 

כללי

      יחסי מטפל מטופל

1.    בראש מעיניו של חבר העמותה תעמוד אך ורק  טובת מטופליו.

2.    המטפל ידאג לסביבה טיפולית נקייה ואסטטית המכבדת את מטופליו ופרטיותם.

3 .  מטפל אייפק חבר בעמותה מחויב לשמירה על חיסיון  ועל צנעת הפרט של מטופליו; כל פרט מרכזי ו/או שולי הנוגע למטופל, כולל העובדה שהמטופל בא לקבל טיפול אצל המטפל יישמרו בסודיות מוחלטת

4    המטפל ידאג לספק מראש למטופליו את כל  המידע הדרוש על מהות טיפול, רמת הכשרתו  המקצועית וניסיונו כמטפל, על מנת לאפשר ללקוח הסכמה מדעת לקבלת הטיפול.

5.   מטפל אייפק חבר העמותה אינו רשאי להורות או להמליץ למטופליו על הפסקת טיפול רפואי  ו/או על הפסקת נטילת תרופות.

6.   מטפל אייפק חבר עמותה יעודד ככל יכולתו קשר ותאום עם הרופא המטפל.

7.   המטפל יחתים את מטופליו על שאלון הצהרת בריאות וינהל מעקב ורישום בכרטיס טיפולים.

8.  מטפל אייפק חבר בעמותה לא יבצע בדיקה אינטימית כלשהי במטופליו.

9.  טיפול אייפק יתבצע בלבוש מלא ובשום מקרה לא ידרוש מטפל ממטופליו להסיר את בגדיהם.

11.  לא יניח מטפל ידיים על איברים אינטימיים.

12.  המטפל יפנה למטופליו בלשון מכובדת ויימנע מכל ביטוי מביך.

13.  מטפל לא יקיים יחסים אינטימיים עם מטופליו, בין ביזמתו ובין אם ביוזמת מטופליו, בשום שלב משלבי הטיפול וכל עוד נמשכים ומתקיימים ביניהם יחסי מטפל-מטופל.

 טיפול בקטינים

14 מטפל אייפק חבר עמותה לא יטפל בקטינים, כהגדרת החוק, ללא הסכמה בכתב של אחד ההורים.

15.  כל האמור בסעיפים 1-14 לעיל חלים ותקפים בטיפול  בקטינים.

16.  מטפל אייפק ידאג לדווח להורי הקטינים על התקדמות הטיפול ועל כל תופעה חריגה שעולה במהלך הטיפולים.

טיפול בחסרי הכרה ובחסרי ישע

17. מטפל אייפק לא יטפל בחסרי הכרה ובחסרי ישע ללא קבלת רשות מאדם קרוב ואחראי להם למעט במקרים נדירים בהם אין בנמצא אדם אחראי.

18. מטפל אייפק יבהיר לאדם האחראי על המטופל כי הטיפול במצבים כגון אלה נועד לסייע לתודעה העליונה של המטופל ולא יעורר בקרב קרוביו ובני משפחתו ציפיות כלשהן.

אמת בפירסום

  19. מטפל אייפק חבר עמותה רשאי לפרסם ברבים את תחום עיסוקו, דרגתו וניסיונו ובלבד שלא יכלול בפרסומו כל מידע מטעה. לעניין זה         מובהר ומפורט להלן:

  20. לא יציג עצמו כרופא אלא אם הוא רופא ברישיון.

  21. לא יציג עצמו כפסיכולוג אלא אם הוא פסיכולוג ברישיון.

  22.  לא יציג עצמו כמטפל בדרגות או בתחומים שלא הוכשר ולא הוסמך בהם.

  23. למרות הצלחותיו הרבות והברורות של טיפול אייפק לא יפרסם ולא יבטיח מטפל אייפק ריפוי מושלם של מחלות ו/או מצבים נפשיים ספציפיים.

 

           

הקוד האתי
נגישות