נספחים לעידכון ישיבת וועדת החוקה

שלום רב,

נבקש להזמין נציג מטעמכם לישיבת הוועדה אשר תתקיים:

ביום רביעי, כ"ב בשבט תשע"ב, 15 פברואר 2012

בשעה 09:00

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור קיום יחסי מין בין מטפל אלטרנטיבי למטופל), התש"ע-

2010 של חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת מירי רגב, חבר הכנסת יריב לוין (פ/2355/18)

הכנה לקריאה ראשונה

להרשמה

נודה על אישור קבלת המייל בהשב!

בברכה,

מזכירות הוועדה

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של  חברי הכנסת                  נחמן שי

                                                            מירי רגב

                                                            יריב לוין

                                                            אורית זוארץ

                                                            מסעוד גנאים

                                                            אורלי לוי אבקסיס

                                                            שלי יחימוביץ'

                                                            אברהם מיכאלי

                                                            מרינה סולודקין

                                                            מיכאל בן-ארי

                                                            שלמה מולה

                                                            משה (מוץ) מטלון

                                                           פ/2355/18

 

הצעת חוק העונשין (תיקון איסור קיום יחסי מין בין מטפל אלטרנטיבי למטופל), התש"ע2010

 

תיקון סעיף 347א

 

בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 347א –

   

(1)       בהגדרה "טיפול נפשי", בסופה יבוא "ובכלל זה טיפול נפשי אלטרנטיבי הניתן על ידי מטפל אלטרנטיבי;";

   

(2)       אחרי ההגדרה "טיפול נפשי" יבוא:

     

""טיפול נפשי אלטרנטיבי" – אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, בין אם על ידי שיחות, באמצעות מגע גופני או כל דרך אחרת, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, ובלבד שמקורן רגשי או נפשי;";

   

(3)       אחרי "מטפל נפשי" יבוא:

     

""מטפל נפשי אלטרנטיבי" – אדם המציע את שירותיו לשם טיפול בעבור תשלום או פיצוי אחר, ומציג את עצמו כמטפל או מטפל אלטרנטיבי והוא אינו פסיכולוג, פסיכיאטר, או עובד סוציאלי,  ואינו מתחזה לאחד."

דברי הסבר

מוצע כי חוק העונשין יתוקן כך, שאיסור קיום יחסי מין בין מטפל למטופל יחול גם על מטפלים שאינם פסיכולוגים, פסיכיאטרים או עובדים סוציאליים, אך מעניקים את שירותיהם למטופלים רבים הסובלים מבעיות גופניות או נפשיות על רקע מצוקה נפשית או רגשית.

בשנים האחרונות מתרחבת התופעה של אנשים המציגים את עצמם כבעלי מומחיות מיוחדת לטיפול נפשי ו/או רגשי ו/או של מטפלים המשתמשים בשיטות מיוחדות לטיפול כאמור, ומציעים את מומחיותם ו/או שיטותיהם כטיפול ו/או כסיוע לאנשים במצוקה.

לא מדובר בפסיכולוגים, פסיכיאטרים או עובדים סוציאליים המשתמשים בשיטות אלטרנטיביות, אלא באנשים שלרוב נוהגים להגדיר ולהציג את עצמם כ"מטפלים" או כ"מטפלים אלטרנטיביים" ואינם נושאים בתעודת מקצוע פורמאלית או ברישיון מטעם איגוד הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים או העובדים הסוציאליים, ואינם שייכים לתחום מקצועי המחייב הסמכה פורמאלית.

במקביל, יותר ויותר אנשים הסובלים מבעיות על רקע נפשי או רגשי ונמצאים במצוקה נפשית או רגשית פונים לקבלת טיפול שאינו טיפול נפשי או רגשי מסורתי. הם פונים אל "מטפלים" העוסקים במתן טיפולים נפשיים ורגשיים בשיטות שונות, אינדיבידואליות או קבוצתיות, שניתן להגדירן בהכללה  כשיטות טיפול אלטרנטיביות, דהיינו, שיטות שאינן מוכרות או נקוטות כדבר שבשגרה בידי פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים, וטרם זכו להכרה פורמאלית בספרות המקצועית. יתירה מכך, העיסוק במקצועות אלה טרם הוסדר בחוק הישראלי, ואין כל פיקוח על העוסקים בו.

בד בבד מסתבר, כי בשנים האחרונות הצטברו יותר ויותר תלונות במשטרה ופניות אל ארגוני הסיוע השונים ובהם למרכז נגה, הקריה האקדמית אונו ולמרכזים לסיוע לנפגעי תקיפה מינית כנגד מטפלים אלטרנטיביים בגין ניצול יחסי התלות שנוצרים באופן טבעי בין מטפל ומטופל, לשם ביצוע עבירות מין במטופלים או במטופלות, ולא מעט פסקי דין בעת האחרונה עוסקים במטפלים אלטרנטיביים שאנסו מטופלים ומטופלות או ביצעו בהם מעשים מגונים תוך ניצול יחסי הטיפול.

מבחינת רציונאל החוק, התלות המאפשרת ניצול לשם גירוי וסיפוק מיניים – בוודאי שאין לאבחן בין מטפלים שעיסוקם מוסדר בחוק  לבין מטפלים אלטרנטיביים.

בדיון שהתקיים בוועדת חוקה, חוק ומשפט ביום 7.3.02 בהצעת חוק העונשין (תיקון  – יחסי מטפל מטופל) התש"ס-2000 ובהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור קיום קשר מיני בין מטפל ומטופל), התשס"א-2001, מתייחסת ד"ר דליה גלבוע, הפסיכולוגית הראשית במשרד הבריאות לתיקון סעיף 347 לחוק העונשין, ואומרת שהיא: "מתנגדת לגרסא האוטומטית, שמכוונת רק לטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי, מכיוון שיחסי תלות יש גם בטיפולים אחרים" (עמ' 11 לפרוטוקול ועדת החוקה מס' 4745).  גב' אדית מרן מאיגוד מרכזי הסיוע מצביעה על כך ש: " 20% מהפניות למרכזי הסיוע בכל רחבי הארץ הן על רקע של ניצול מטפלים" (עמ' 15לפרוטוקול הנ"ל). מר גבי שפלר, יו"ר ועדת האתיקה בהסתדרות הפסיכולוגים, אומר כי הם (הסתדרות הפסיכולוגים) בעד ההרחבה לכלל המטפלים, ומדגיש כי : "בעניין זה יש הסכמה מסביב לשולחן" (עמ' 18 לפרוטוקול הנ"ל).

בתיקון לחוק העונשין משנת 2004, הוסף סעיף 347א העוסק באיסור יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל. דא עקא, שבאותו סעיף מדובר במפורש רק במי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או במי שהתחזה לאחד מאלה.  בנסיבות של מטפלים אלטרנטיביים (שאינם מתחזים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים או עובדים סוציאלים), לא מתקיימים יסודות העבירה כאמור בסעיף זה, והנושא נותר פרוץ.  סעיף זה מתוקן בהצעת החוק הנוכחית כך שיחול גם על מטפלים אלטרנטיביים.

משמעותם של הסעיפים 346(א)(2), 347(א)(2), 348(ד)(2) ו- 348(ד1) לחוק העונשין תשתנה אף היא לאור תיקון ההגדרה כך שבכל מקום שבו התייחס המחוקק ל"טיפול נפשי"  או "מטפל נפשי" יובהר כי הכוונה היא גם ל"טיפול אלטרנטיבי" ו"מטפל אלטרנטיבי" בהתאמה, כדי שגם עליו יחולו העבירות הקבועות בחוק העונשין הקשורות לניצול יחסי תלות, כפי שהוסבר לעיל.

הצעת חוק זו הנה פרי עבודת מרכז נגה למען נפגעי עבירה, הקריה האקדמית אונו.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ב באייר התש"ע – 26.4.10


[1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.